Innowacje społeczne, czyli nowe podejście do starych problemów

Walka z bezrobociem, ułatwienia dla osób starszych i z niepełnosprawnościami, a także przeciwdziałanie biedzie i wykluczeniu cyfrowemu lub finansowemu – to tylko wybrane problemy, które mogą rozwiązać innowacje społeczne, finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Ich celem jest podniesienie jakości życia ogółu społeczeństwa, np. poprzez eliminację problemów pojedynczych osób, wybranych grup bądź nawet - całych regionów. Może to być zatem projekt mający na celu ograniczenie biedy, burzenie barier edukacyjnych, opiekę nad osobami chorymi bądź starszymi, ale także pomoc długotrwale bezrobotnym lub wykluczonym społecznie.

Reklama

Nowe idee na rozwiązanie starych problemów, innowacyjne i unikatowe pomysły mogą liczyć na dofinansowanie z Unii Europejskiej. O pieniądze mogą starać się innowatorzy, którzy chcą rozwiązać problemy danej grupy społecznej, np. osób z niepełnosprawnością intelektualną, długotrwale bezrobotnych lub uzależnionych. Przykładowo, Stowarzyszenie "Wiosna" prowadzi projekt "Wiosenny inkubator innowacji", który na celu ma integrację zawodową osób oddalonych od rynku pracy. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym realizuje natomiast program w zakresie rozwoju usług opiekuńczych dla osób zależnych. Oba projekty realizowane są na terenie całego kraju.

Innowatorami mogą być ludzie młodzi, duży lub mały biznes, społeczność lokalna lub administracja publiczna. Liczy się pomysł na prototyp i/lub usługę, które rozwiążą ważny problem społeczny, zarówno w skali mikro, jak i makro.  Innowatorzy, którzy chcą działać w skali makro, tj. realizować projekty o odpowiednio dużym potencjale lub skali oddziaływania, mogą koncentrować się m.in. na rozwiązaniu problemu wykluczenia społecznego bądź cyfrowego, eliminacji bezrobocia w konkretnym regionie, bądź wdrożeniu ułatwień w zakresie znalezienia pracy po zakończeniu edukacji. Przykładem może być trwający wciąż konkurs na innowacyjne pomysły w zakresie finansowania kształcenia osób dorosłych, czyli m.in. studiów podyplomowych, kursów lub szkoleń.

Dla porównania, skala mikro - realizowana przez osoby indywidualne lub małe podmioty działające w ramach społeczności lokalnej - to sposób na pobudzenie innowacyjności na najniższych szczeblach. Ważne, by końcowy rezultat prac przyczynił się do eliminacji bądź ograniczenia zdefiniowanego wcześniej problemu.

I właśnie od identyfikacji potrzeby społecznej wszystko się zaczyna. Wysokie bezrobocie wśród osób młodych lub wykluczenie społeczne osób długotrwale bezrobotnych to naglące wyzwania, na które wciąż brakuje skutecznego mechanizmu wsparcia. Z drugiej zaś strony, potrzeba pomocy osobom niepełnosprawnych ruchowo bądź intelektualnie, uzależnionym lub z chorobami psychicznymi w zmieniającym się świecie wciąż nie traci na znaczeniu. Problem może zostać zdefiniowany także jako potrzeba wsparcia np. zdolnych uczniów szkół ponadpodstawowych i skierowanie do nich oferty specjalnych kursów dodatkowo rozwijających ich umiejętności. To także nowatorskie podejście do opieki nad osobami starszymi, np. poprzez ich integrację z studentami, co dodatkowo pozwoliłoby rozwiązać problemy mieszkaniowe osób młodych podczas studiów.

Więcej informacji o innowacjach społecznych, realizowanych z Programu Wiedza Edukacja Rozwój, można znaleźć na stronie https://www.power.gov.pl/strony/o-programie.

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich[TA2]  lub odwiedź stronę www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

INTERIA

Reklama

Najlepsze tematy