Reklama

Odpowiedzi eksperta

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi eksperta na pytania dotyczące Funduszy Europejskich.

1. Dzień dobry, mam 25 lat, ukończyłam studia, mieszkam i zameldowana jestem w Krakowie. Wczoraj podjęłam staż w firmie. Chciałam zapytać, czy mam szanse na dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich i czy spełniam warunki, żeby się o nie ubiegać? Bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiam, Monika

Reklama

Dla grupy wiekowej 18-29 lat, do której Pani należy, preferowane jest wsparcie dla osób spełniających trzy kryteria: są bezrobotne, nie kształcą się w systemie stacjonarnym oraz nie uczestniczą w szkoleniach zawodowych finansowanych ze środków publicznych.

Spełnia Pani na pewno dwa pierwsze kryteria. Jeśli jest Pani obecnie w firmie na stażu, który nie jest finansowany ze środków publicznych to spełnia Pani i trzeci warunek. Natomiast, jeśli staż jest finansowany ze środków publicznych to po jego zakończeniu musi upłynąć 4 tygodnie, aby mogła Pani ubiegać się o inną formę wsparcia publicznego. 

Może Pani otrzymać następujące rodzaje wsparcia ze środków unijnych:

- finansowanie szkoleń, staży i praktyk mających na celu zdobycie doświadczenia zawodowego;

- pomoc w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe w formie szkoleń i doradztwa.

Z pytania wnioskuję, że interesuje Panią otrzymanie dotacji na założenie działalności gospodarczej. W takim przypadku może otrzymać Pani dotację do wysokości 6-krotnosci średniego, miesięcznego wynagrodzenia. Jednakże, aby otrzymać takowe wsparcie musi Pani skorzystać wcześniej z pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego służącego identyfikacji Pani potrzeb rozwoju zawodowego.

Aby otrzymać w/w wsparcie powinna się Pani zwrócić do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie lub do operatorów wybranych w drodze konkursu wniosków przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Szczegółowe informacje nt. operatorów udzielających wsparcia m.in. na założenie działalności gospodarczej otrzyma Pani w Punkcie Konsultacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie: Plac Na Stawach 1, I piętro, pokój 101 tel. 12 424 07 37.

2. Witam, prowadzę działalność gospodarczą w zakresie serwisu sprzętu IT. Chciałbym rozbudować o nowe funkcjonalności platformę do zgłoszeń serwisowych (poprzez www. oraz wersję na smartfony jak i wersję instalacyjną dla klientów). Czy mogę skorzystać z dofinansowania, a jeśli tak to, z jakiego programu? Pozdrawiam Maciej

Rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorców jest jednym z celów, na które przeznaczane są środki pochodzące z funduszy europejskich w Polsce.

Są dwa główne rodzaje wsparcia możliwe do otrzymania:

- wsparcie zwrotne - m.in. pożyczki, gwarancje i poręczenia udzielane na preferencyjnych warunkach niedostępnych w komercyjnych instytucjach np. bankach;

- wsparcie bezzwrotne - w formie dotacji.

W przypadku wsparcia zwrotnego możliwe jest pozyskanie dofinansowania na różne rodzaje projektów z różnych branż gospodarczych, w tym oczywiście na zadania z sektora usług IT.

Natomiast, aby uzyskać dotację Pański pomysł musiałby polegać na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych dla świadczonych przez Pana usług. Wdrożenie nowych funkcjonalności do platformy obsługi zgłoszeń od klientów raczej nie należy do takiego rodzaju projektów.

Wsparcie zwrotne możliwe jest do uzyskania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych u operatorów wybranych w konkretnych województwach.

Szczegółowych informacji na temat możliwości wsparcia udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich zlokalizowane w całym kraju.

3. Witam, planuję rozpocząć działalność w branży kosmetycznej. Wiem, że mogę starać się o środki unijne na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pracy. Jednak przede wszystkim interesuje mnie czy Fundusze Europejskie przeznaczają inne środki na dofinansowanie tego typu działalności? Ewentualnie w ramach, jakiego programu? Pozdrawiam, Ania

W pytaniu brak niestety informacji identyfikujących Panią pod kątem możliwości otrzymania wsparcia finansowego z funduszy europejskich. Nie podała Pani informacji dotyczących: wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania czy ma Pani pracę, czy uczestniczy Pani w szkoleniach zawodowych.

Upraszczając można otrzymać kilka rodzajów wsparcia: doradztwo zawodowe, dofinansowanie szkoleń zawodowych, dofinansowanie staży, pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy też dotację na rozpoczęcie tejże działalności.

Z informacji, które Pani podała wynika, że jest Pani zainteresowana otrzymaniem dotacji bezzwrotnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej w branży kosmetycznej. Wnioskuję, że posiada Pani odpowiednie doświadczenie branżowe.

Tym samym jeśli jest Pani osobą poniżej 30 roku życia, nie pracuje Pani, nie szkoli się to może Pani uzyskać pod pewnymi warunkami wsparcie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jeśli Pani wiek to 30+ to wsparcie jest możliwe ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych.

Środki w/w programów są dostępne w Powiatowych/Grodzkich Urzędach Pracy. Możliwe jest także uzyskanie wsparcia od operatorów wybranych przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Szczegółowe informacje nt. operatorów udzielających wsparcia m.in. na założenie działalności gospodarczej otrzyma Pani w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich zlokalizowanych w całym kraju.

4. W jaki sposób Unia Europejska może realnie pomóc bezrobotnym w Polsce w grupie wiekowej 60 -67 lat, a głównie rocznikom 1949-1953 w znalezieniu i podjęciu zatrudnienia? W związku z polityką i przemianami gospodarczymi w Polsce na przestrzeni ostatnich 20 lat 2/3 osób zatrudnionych, a szczególnie osób prowadzących własną działalność gospodarczą, straciło źródło utrzymania z powodu działania silnej konkurencji zachodnich przedsiębiorstw. Czy był to demokratyczny sposób działania państwa w Unii Europejskiej, który wykluczył społecznie te osoby?

Uprzejmie informuję, że akcesja Polski do Unii Europejskiej odbyła się zgodnie z wszystkimi demokratycznymi zasadami, po uprzednim wyrażeniu woli akcesji przez 77,45% głosujących w referendum w 2003 r. Jak każdy rodzaj współpracy, współpraca w ramach Unii Europejskiej przynosi Polsce tak prawa jak i obowiązki. Jednocześnie należy pamiętać, ze żyjemy w świecie nie tylko integracji europejskiej, ale i wszechobecnej globalizacji. Tym samym bolesny okres transformacji, który dotknął Polskę jest wynikiem decyzji, aby w naszym kraju funkcjonowała gospodarka wolnorynkowa, która ma swoje zalety, ale także i wady.

Po ostatnim globalnym kryzysie, który rozpoczął się w 2008 r. Unia Europejska wzmocniła politykę pomocy dla osób wykluczonych społecznie i bezrobotnych. W obecnym okresie programowania środki na wsparcie zatrudnienia osób w Pańskim wieku dostępne są w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych zarządzanym przez Samorządy Województw. W/w fundusze dostępne są m.in. na aktywizację zawodową, prowadzoną również przez Powiatowe Urzędy Pracy. Ponadto możliwe jest pozyskanie środków unijnych na założenie działalności gospodarczej (wsparcie zwrotne lub bezzwrotne). W celu uzyskania szczegółowych odpowiedzi na Pańskie pytania polecam kontakt z najbliższym Punktem Informacyjnym o Funduszach Europejskich (szczegóły lokalizacyjne dostępne na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty#/ )

5. Prowadzę działalność, jako tłumacz przysięgły j. niemieckiego.  Czy mogłabym uzyskać dotacje na lokal biura i na jego wyposażenie?

W pytaniu brak niestety informacji identyfikujących Pani przedsiębiorstwo pod kątem możliwości otrzymania wsparcia finansowego z funduszy europejskich. Nie podała Pani informacji dotyczących statusu firmy (mikro, mały, średni, duży przedsiębiorca) oraz miejsca zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej. Istotna może być również informacja jak długo przedsiębiorstwo działa na rynku.

Obecnie może Pani uzyskać wsparcie z funduszy europejskich w postaci preferencyjnych pożyczek lub poręczeń.

Dodatkowo dla osób prowadzących działalność gospodarczą na obszarach wiejskich (w tym miastach nieprzekraczających liczby 20 000 mieszkańców) dostępne będą środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach osi Leader.

Szczegółowe informacje nt. operatorów/instytucji udzielających wsparcia na rozwój działalności gospodarczej otrzyma Pani w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich zlokalizowanych w całym kraju (szczegóły lokalizacyjne dostępne na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty#/ )

6. Mam chroniony wynalazek i prywatne opinie naukowców, (że dobry), choć przeszukałem już cały internet, to nie mogę znaleźć żadnej, ale to żadnej ścieżki komercjalizacji prostego w sumie projektu. Mimo zgłoszenia tego projektu chyba w 50 miejsc jedyne, co zyskałem, to spam od wszelkiej maści oszustów i naciągaczy różnej maści. Wdrożenie tego jest stosunkowo proste, tanie, a zysk łatwo sobie policzyć. A Pan ekspert, co na to?

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Regionalnych Programów Operacyjnych dostępne są znaczne środki finansowe na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw, w szczególności wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w tym demonstracyjnych i pilotażowych. Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać środki na wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej (badania rynku, certyfikacja, ochrona własności intelektualnej, doradztwo). Możliwe do sfinansowania będzie przygotowanie prototypów doświadczalnych, tworzenie instalacji pilotażowych oraz uruchomienie pierwszej produkcji.

W ramach Programów Regionalnych wspierane będą, co do zasady projekty mniejszej skali, a w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój te większej.

Istotą wsparcia unijnego jest wdrożenie nowych rozwiązań/wynalazków do gospodarki. Jeśli mogę doradzić to proponuję nawiązać współpracę z przedsiębiorcą, który będzie zainteresowany wdrożeniem a następnie produkcją pomp ciepła Pańskiego pomysłu. I na tą wspólną pracę badawczo-wdrożeniową pozyskać środki unijne. Może Pan także spróbować samemu założyć działalność gospodarczą w celu przyszłej produkcji nowego produktu.

W przypadku, gdy Pana pomysł jest na początkowym etapie badań może Pan skorzystać z Bonów na Innowacje (dostępne w PO IR oraz Programach Regionalnych). Ten rodzaj wsparcia charakteryzuje się otrzymaniem dostępu do usług badawczo-rozwojowych prowadzących do powstania nowego produktu/usługi/innowacji. Należy podkreślić, iż wymogi formalne względem Wnioskodawcy są ograniczone, co sprzyja pozyskaniu przedmiotowego wsparcia.

Szczegółowe informacje nt. możliwości wsparcia udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich zlokalizowanych w całym kraju (szczegóły lokalizacyjne dostępne na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty#/ ).


7. Czy wy też udzielacie pożyczek z Funduszy Europejskich? Czy jak chcę otworzyć działalność to czy mogę ubiegać się dotacje z Funduszy Europejskich? Pozdrawiam - Teresa

W Pani pytaniu brak jest niestety szczegółowych informacji identyfikujących Panią pod kątem możliwości otrzymania wsparcia finansowego funduszami europejskimi. Nie podała Pani informacji dotyczących: wieku, wykształcenia, czy ma Pani pracę, czy uczestniczy Pani w szkoleniach zawodowych oraz jaki rodzaj działalności gospodarczej chce Pani prowadzić.

Zakładając, że ma Pani od 18 do 29 lat, nie posiada Pani pracy, nie uczy się w systemie stacjonarnym ani nie uczestniczy Pani w szkoleniach zawodowych finansowanych ze środków publicznych może Pani otrzymać w Programu Wiedza Edukacja Rozwój następujące rodzaje wsparcia ze środków unijnych:

- finansowanie szkoleń, staży i praktyk mających na celu zdobycie doświadczenia zawodowego;

- pomoc w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Natomiast jeśli ma Pani powyżej 30 lat może Pani uzyskać wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w podobnych formach czyli:

- indywidualnego doradztwa;

- grupowych szkoleń w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej;

- wsparcia pomostowego w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym;

- bezzwrotnego wsparcia finansowego.

Jako, że najbardziej zainteresuje Panią otrzymanie dotacji to jej maksymalny poziom może wynosić 6-krotność średniego wynagrodzenia.

Należy podkreślić, że inne rodzaje wsparcia dotyczą wdrożenia działań innowacyjnych do gospodarki. W takim przypadku wsparcie dla zakładania i rozwijania innowacyjnych przedsiębiorstw tzw. startup’ów możliwe jest dzięki Platformom startowym w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Szczegółowe informacje na temat możliwości wsparcia udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w Pani przypadku najbliższe są zlokalizowane w Olsztynie i Ełku.

8. Dzień dobry, reprezentuje stowarzyszenie zajmujące się ludźmi dotkniętymi autyzmem. Od szeregu lat prowadzimy świetlice terapeutyczną, od zeszłego roku w osobnym budynku. Chcielibyśmy wyremontować piwnicę z przeznaczeniem na warsztaty terapeutyczne w związku z tym mam zapytanie, czy istnieje możliwość pozyskania pieniędzy europejskich na taki cel. Pozdrawiam, Dariusz

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WŚ) bezpośrednie wsparcie infrastruktury społecznej do jakiej należy zaliczyć remont/modernizację budynku w którym prowadzone są warsztaty terapeutyczne możliwe jest jedynie w ramach realizacji projektów wynikających z Lokalnych Programów Rewitalizacji (LPR). W związku z powyższym istotnym jest, aby budynek, w którym prowadza Państwo działalność statutową znajdował się na terenie podlegającym rewitalizacji i modernizacja tego budynku była przewidziana w ramach LPR przygotowywanego przez Urząd Miasta (UM) Częstochowa. W związku z powyższym zachęcam, aby w UM Częstochowy dowiedzieć się czy okolica Państwa siedziby będzie podlegać rewitalizacji. W przypadku potwierdzenia powyższego faktu należy zadbać, aby projekt modernizacji obiektu przez Państwa używanego znalazł się w przygotowywanych LPR.

Inna możliwość wsparcia Państwa działalności statutowej funduszami unijnymi związana jest z realizacją projektu dofinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Społecznego polegającego na tworzeniu i wdrażaniu kompleksowych programów integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. W ramach RPO WŚ możliwe jest dofinansowanie prowadzenia usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych. Przeznaczone w ramach ww. rodzajów projektów środki Europejskiego Funduszu Społecznego mogą być w części (do 10% wartości projektu) wydatkowane w ramach tzw. finansowania krzyżowego na modernizację/remont infrastruktury społecznej.

Tym samym zachęcam Pana do kontaktu z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Częstochowie w celu omówienia szczegółów przygotowania odpowiedniego projektu dotyczącego finansowania prowadzenia warsztatów terapeutycznych, spełniającego wymogi Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego jak i Państwa oczekiwania finansowe.9. Witam. Mam pytanie związane z tymi funduszami. Jakie warunki musze spełniać żeby uzyskać fundusze europejskie na otwarcie firmy. Mam kilkuletnie doświadczenie w spawaniu tworzyw sztucznych. Zbiorników ciśnieniowych. Osłony, nadbudówki do samochodów ciężarowych strażackich i wiele wiele innych. chciałbym to otworzyć w Polsce bo nie spotkałem żeby ktoś cos takiego robił. Obecnie pracuje w angielskiej firmie w której to wykonuje. Myślę o zjeździe do polski o otwarcia czegoś w Polsce w tym kierunku. Ale jakby była możliwość uzyskania jakiś funduszy europejskich to ułatwiłoby mi to start. Proszę o podpowiedz co mogę w tej kwestii zrobić

Dane nadawcy: Bartek d, piwniczna zdrój

Środki za założenie swojej firmy może Pan znaleźć w kilku źródłach. To, z którego z nich będzie Pan mógł faktycznie skorzystać, zależy od Pana indywidualnej sytuacji oraz od Pana oczekiwań.

Przede wszystkim fundusze na założenie firmy mogą być przyznane albo w postaci dotacji, albo w formie preferencyjnej pożyczki. Pierwsza forma jest oczywiście korzystniejsza (bo funduszy nie trzeba zwracać), ale wymaga też spełnienia dodatkowych warunków. Dotacje są skierowane w szczególności do osób niezatrudnionych i będących w trudnej sytuacji na rynku pracy (np. mających mniej niż 30 albo więcej niż 45 lat, bezrobotnych długotrwale, z niepełnosprawnościami, itp.). Na dotacje mogą liczyć również osoby zamieszkujące obszary wiejskie i tam planujące rozpocząć swoją działalność gospodarczą.

W pozostałych sytuacjach możliwe jest skorzystanie z preferencyjnych pożyczek. Co prawda trzeba je później zwrócić, ale są nisko oprocentowane i potrzeba dopełnić znacznie mniej formalności, aby z nich skorzystać.

Kolejną różnicą w źródłach dofinansowania na start działalności jest wysokość pomocy finansowej. Dotacje dla osób niepracujących zwykle wynoszą ok. 20 tys. zł. Dotacje na obszarach wiejskich są wyższe, ale najczęściej nie przekraczają 70 tys. zł. Pożyczki na start firmy zwykle zamykają się w kwocie ok. 50 tys. zł.

Pozostaje jeszcze kwestia czasu. Najszybszą formą pomocy są pożyczki, o które można się starać przez cały czas, a formalności związane z ich uzyskaniem są mniejsze. Staranie się o dotacje zajmuje więcej czasu, bo wnioski o nie można zwykle składać tylko w konkretnie wskazanych terminach, a poza tym dłuższy jest sam proces uzyskania zgody na ich otrzymanie.

Przechodząc do konkretów:

Jeśli po powrocie do Polski będzie Pan nadal mieszkał w Piwnicznej Zdroju lub okolicach i tam będzie Pan chciał założyć firmę, to warto zastanowić się nad dotacjami dla terenów wiejskich. Pochodzą one z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i są udzielane przez tzw. Lokalne Grupy Działania (LGD). W Pana okolicach funkcję takiej organizacji pełni Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego (kontakt). Ważne jest, aby firma została zarejestrowana na terenie działania danej LGD (jest to obszar kilku sąsiadujących gmin), a jej specjalność powinna być zgodna ze strategią rozwoju lokalnego, czyli wpisywać się w plan opracowany przez LGD we współpracy z mieszkańcami i samorządem.

Ostatni nabór wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w LGD Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego miał miejsce na początku 2017 roku (ogłoszenie). Można było otrzymać do 65 tys. zł dotacji na start firmy. Kolejny termin jest jednak przewidziany dopiero na drugą połowę 2018 roku (harmonogram). To jeszcze dużo czasu, ale skoro na razie przebywa Pan za granicą, to może ten termin będzie Panu odpowiadał. Trochę wcześniej można będzie skorzystać ze środków dla już działających firm na obszarze wiejskim - tu termin naboru jest zaplanowany na pierwszą połowę 2018 roku. Różnice w warunkach starania się o taką dotację dotyczą tego, że Pańska firma musiałaby już być zarejestrowana, a część wydatków musiałby Pan ponieść z własnych funduszy.

Kolejna możliwość to wspomniane wcześniej dotacje dla osób niepracujących. W zależności od Pana sytuacji osobistej teraz oraz po powrocie do Polski, być może będzie to źródło wsparcia właściwe dla Pana. Jeśli ma Pan mniej niż 30 lat, to proszę zainteresować się Programem Wiedza Edukacja Rozwój. Dzięki dofinansowaniu z tego źródła, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (WUP) wybiera urzędy pracy oraz inne instytucje, które organizują pomoc w aktywizacji zawodowej niepracujących osób młodych. Wsparcie rozpoczyna się od opracowania indywidualnego planu działania, a następnie mogą zostać Panu zaoferowane np. szkolenia, pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe oraz dotacje w kwocie ok. 20 tys. zł na rozpoczęcie własnej działalności. Z listą dofinansowanych instytucji, do których będzie się Pan mógł zgłosić, może się Pan zapoznać na stronie internetowej małopolskiego WUP (wykaz projektów). Jeśli ma Pan więcej niż 30 lat, to zasady starania się o dotacje są bardzo zbliżone, tyle że ich źródłem jest Program Regionalny dla Małopolski (wykaz projektów). Każdy z projektów ma swoje szczegółowe zasady i terminy przyjmowania zgłoszeń.

Aby łatwiej było Panu znaleźć projekt dopasowany do Pana indywidualnej sytuacji, proponuję skontaktować się z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w województwie małopolskim (kontakt). Konsultanci pomogą Panu przeszukać dostępne projekty i ich ofertę. W Punktach może Pan zapytać także o instytucje, które udzielają pożyczek na założenie firmy w województwie małopolskim.

 

10. Witam Prowadzę jednoosobowa działalność od 15mies gdzie jest to serwis elektromechaniczny. Czy jest na tym etapie jakaś możliwa forma dofinansowania ? Interesuje mnie zakup samochodu urządzeń na serwis

Dane nadawcy: Daniel Ciura, Kraków

Firmy, które mają pomysł na rozwój, mogą się starać o dotacje oraz o pożyczki na rozszerzenie działalności. Obecne fundusze dla przedsiębiorców zostały skonstruowane w ten sposób, że dotacje są przeznaczone w szczególności na projekty badawczo-rozwojowe, związane z wdrażaniem nowatorskich, nie znanych lub mało znanych rozwiązań. Wydatki inwestycyjne firm, do których należy m.in. zakup sprzętu czy rozbudowa działalności o nowe (ale stosowane już w innych firmach) usługi, także mogą być dofinansowane, ale w postaci pożyczek na rozwój firmy.

Pożyczki unijne na rozwój działalności gospodarczej trzeba zwrócić. Mają jednak także wiele zalet. Po pierwsze, są łatwiej dostępne - procedury ich uzyskania są krótsze, formalności ograniczone do minimum, a wnioskować o nie można przez cały czas, a nie tylko w dedykowanych terminach. Po drugie, są korzystniejsze niż kredyty w bankach komercyjnych - zwykle mają niższe oprocentowanie, ich spłata jest bardziej elastyczna. Te zalety są szczególnie widoczne w przypadku firm mniejszych i działających krótko - takim przedsiębiorcom banki niechętnie udzielają pożyczek, a warunki bywają trudne do spełnienia.

Ze wsparcia unijnego mogą jednak skorzystać także firmy, którym bank zaoferuje korzystną pożyczkę. Wtedy bowiem często pojawia się problem z zabezpieczeniem spłaty takiego bankowego kredytu, czyli z tzw. poręczeniem. W ramach Funduszy Europejskich można starać się także o poręczenie kredytu udzielanego przez bank komercyjny.

Wydatki, które Pan opisał w swojej wiadomości, wskazują na to, że właśnie pożyczka lub poręczenie może być źródłem dofinansowania Pańskiej firmy. Pożyczki i poręczenia są finansowane z Programu Regionalnego w województwie małopolskim. Taki program był realizowany w latach 2007 - 2013 i jest kontynuowany w latach 2014 - 2020.  Aktualnie pożyczek i poręczeń ciągle udzielają instytucje, które rozpoczęły swoją działalność jeszcze w ramach poprzedniego programu regionalnego w Pana województwie. Aby uzyskać ofertę pożyczek i poręczeń na rozwój firmy, może się Pan skontaktować m.in. z poniższymi instytucjami:

·         Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego (oferta),

·         Stowarzyszenie "Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju" (oferta),

·         Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy (oferta),

·         Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej (oferta),

·         Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej (oferta).

W aktualnie działającym Programie Regionalnym zostaną niebawem wyłonione nowe instytucje, które będą udzielać podobnych pożyczek i poręczeń.

Gdyby natomiast chciał Pan skorzystać z dotacji, należy zastanowić się, jaki innowacyjny czy badawczy projekt mógłby Pan zrealizować. Może to być np. wprowadzenie nowego produktu albo usługi, których nie mają jeszcze konkurencyjne firmy w regionie. Innym sposobem jest nawiązanie współpracy z jakąś jednostką naukową, która pomoże zrealizować badania nad nowymi rozwiązaniami w firmie. Jeśli w strategii rozwoju Pańskiej firmy pojawią się też takie pomysły, na które jest szansa pozyskania dotacji, zapraszam do kontaktu ponownie z nami lub z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w województwie małopolskim (kontakt). Konsultanci wskażą dodatkowe źródła wsparcia unijnego na takie cele. W Punktach może Pan też dopytać o szczegółowe warunki oferty pożyczkowej dla firm z Małopolski.

 

11. Dzień dobry. Szukam możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Córka skończyła Liceum. Ma możliwość wykorzystania domu a w nim 3 pokoi (10 łóżek) na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wynajmowaniu pokoi. Właścicielami domu są rodzice. Dom położony jest 1000 m od morza w Gminie Wolin Powiat Kamień pomorski, Zachodniopomorskie. Uprzejmie proszę o podpowiedź - jakie ma możliwości i w jakim zakresie skorzystania z dopłat, wsparcia z Funduszy Europejskich w każdej dostępnej opcji. Ziemowit Tryka

Dane nadawcy: Ziemowit Tryka, Wisełka

Środki za założenie firmy przez Pana Córkę mogą być dostępne w kilku źródłach. Konkretne możliwości pojawią się w zależności od sytuacji zawodowej Córki oraz od kwoty dofinansowania, której Państwo potrzebują.

Fundusze na założenie firmy mogą być przyznane albo w postaci dotacji, albo w formie preferencyjnej pożyczki. Dotacje są skierowane w szczególności do osób niezatrudnionych i będących w trudnej sytuacji na rynku pracy (np. mających mniej niż 30 lat).

Skoro Pana Córka skończyła liceum, to na pewno spełnia warunek wiekowy - ma mniej niż 30 lat. Jeśli chciałaby skorzystać z dotacji na założenie swojej firmy, musiałaby jednak spełnić jeszcze kilka wymagań: nie może pracować, nie może uczyć się (np. studiować), ani szkolić się (np. uczestniczyć w jakichś kursach czy szkoleniach zawodowych). Jeśli te warunki również są przez Pańską Córkę spełnione, to powinna zainteresować się Programem Wiedza Edukacja Rozwój. W tym programie niepracujące i nie uczące się osoby poniżej 30 roku życia mogą liczyć na pomoc w aktywizacji zawodowej. Wsparcie polega w pierwszej kolejności na opracowaniu tzw. indywidualnego planu działania, którego celem jest sprawdzenie, jakie formy pomocy są najlepiej dostosowane do potrzeb Córki. Następnie możliwe jest skorzystanie np. ze szkoleń, staży zawodowych, pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego. Jedną z form jest też dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wynosi ona zwykle ok. 20 tys. zł i może być przeznaczona na różne inwestycje konieczne do otwarcia firmy. Aby starać się o takie możliwości dofinansowania, Córka powinna zgłosić się albo do Państwa Powiatowego Urzędu Pracy - jeśli jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna (kontakt),  albo do innej organizacji, która zajmuje się udzielaniem dotacji na założenie firmy (wykaz projektów). Koordynacją całego procesu zajmuje się Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Dobrym pomysłem jest także odwiedzenie któregoś z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (kontakt). Konsultanci pomogą Państwu przeszukać dostępne projekty i ich ofertę.

Jeśli Pana Córka nie spełnia jakiegoś z warunków do uzyskania dotacji (np. pracuje albo wybiera się na studia), wówczas też może liczyć na dofinansowanie, ale w formie pożyczek, a nie dotacji. Pożyczki oczywiście trzeba później zwrócić, ale ich zaletą jest m.in. duża dostępność, szybkość otrzymania, mało procedur i dokumentów, korzystane warunki spłaty. O instytucje udzielające pożyczek w Państwa regionie można zapytać we wspomnianych wyżej Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich (kontakt).

Biorąc po uwagę miejsce Pana zamieszkania, warto wspomnieć o jeszcze jednej formie dofinansowania - dotacjach na start firmy na obszarach wiejskich. Jeśli Pana Córka również mieszka w Wisełce i w tych okolicach mieści się też dom, w którym ma być otwarta firma, to może być to dla Państwa dobre rozwiązanie. Takie dotacje pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i są udzielane przez tzw. Lokalne Grupy Działania (LGD). W gminie Wolin funkcjonuje Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo w Rozwoju" (kontakt). Za jej pośrednictwem można starać się o dotację w kwocie do 65 tys. zł  na założenie firmy na obszarze tej LGD (jest to obszar kilku sąsiadujących ze sobą gmin). Najbliższe terminy przyjmowania wniosków nie są dokładnie wskazane, ale mają mieć miejsce jeszcze w drugiej połowie 2017 roku (harmonogram). Aby przygotować się do wnioskowania, mogą też Państwo spojrzeć na ogłoszenie o naborze wniosków z początku roku - zasady mogą być bardzo podobne (ogłoszenie).

 


12. Chce otworzyć własny mały pensjonat nad morzem. Nie mam własnych środków i czy w takim przypadku mogę starać się o dotacje. Nie wiem od czego zacząć. Proszę o pomoc.

Dane nadawcy: Patrycja Lasak, Darłowo

Otwarcie pensjonatu nad morzem może być dofinansowane ze środków unijnych. Źródeł takiego wsparcia, w zależności od Pani indywidualnej sytuacji i potrzeb, może Pani szukać w kilku miejscach.

Pierwsza możliwość to dotacje na założenie swojej firmy, które oferuje Program Wiedza Edukacja Rozwój (dla osób poniżej 30 roku życia) lub Program Regionalny Województwa Zachodniopomorskiego (dla osób mających więcej niż 30 lat). Dotacje są skierowane w szczególności do osób niezatrudnionych i będących w trudnej sytuacji na rynku pracy. Wsparcie polega w pierwszej kolejności na opracowaniu tzw. indywidualnego planu działania, którego celem jest sprawdzenie, jakie formy pomocy są najlepiej dostosowane do potrzeb. Następnie możliwe jest skorzystanie np. ze szkoleń, staży zawodowych, pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego. Jedną z form jest też dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wynosi ona zwykle ok. 20 tys. zł i może być przeznaczona na różne inwestycje konieczne do otwarcia firmy. Za wybór instytucji udzielających dotacji oraz za koordynację całego procesu odpowiada Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Druga możliwość to preferencyjne pożyczki na start działalności. Co prawda trzeba je później zwrócić, ale są nisko oprocentowane i potrzeba dopełnić znacznie mniej formalności, aby z nich skorzystać. Ponadto są one dostępne także dla osób, które nie spełniają wszystkich warunków do starania się o dotację. Pożyczki można uzyskać w wyższej kwocie (zwykle do ok. 50 tys. zł). Biorąc pod uwagę Pani plany (otwarcie pensjonatu), taka wyższa kwota może być przydatna.

Trzecia możliwość jest skierowana do osób zamieszkujących obszary wiejskie i tam też planujących uruchomić swoją działalność gospodarczą. Takie dotacje pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i są udzielane przez tzw. Lokalne Grupy Działania (LGD). Ważne jest, aby firma została zarejestrowana na terenie działania danej LGD (jest to obszar kilku sąsiadujących gmin), a jej specjalność powinna być zgodna ze strategią rozwoju lokalnego, czyli wpisywać się w plan opracowany przez LGD we współpracy z mieszkańcami i samorządem. Dotacje są wyższe, ale najczęściej nie przekraczają 70 tys. zł.

Podsumowując:

Jeśli ma Pani mniej niż 30 lat, nie pracuje Pani, nie uczy się i nie szkoli, może Pani starać się o dotację z Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Zapraszam do kontaktu z Pani Powiatowym Urzędem Pracy, jeśli jest Pani zarejestrowana jako osoba bezrobotna (kontakt). Proszę także o zapoznania się w ofertą innych instytucji aktualnie działających w Państwa regionie (wykaz projektów).

Jeśli ma Pani więcej niż 30 lat, nie pracuje Pani i Pani sytuacja zawodowa jest trudna (np. ma Pani więcej niż 45 lat, albo nie pracuje Pani już dłużej niż 24 miesiące), to może Pani starać się o dotację z Zachodniopomorskiego Programu Regionalnego. W tym przypadku także pierwsze kroki należy skierować do urzędu pracy (kontakt) lub do innych wybranych instytucji (wykaz projektów).

Jeśli nie spełnia Pani tych wskazanych wyżej warunków, proponuję zainteresowanie preferencyjnymi pożyczkami. O ofertę instytucji ich udzielających proszę zapytać w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich (kontakt). Konsultanci pomogą Pani przeszukać dostępne projekty - dotyczy to zarówno pożyczek, jak i dotacji.

Wreszcie, jeśli Pani działalność będzie się mieścić na obszarze wiejskim, proszę zapoznać się z możliwościami oferowanymi przez Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania (kontakt). Zgodnie z planem naborów wniosków (harmonogram), LGD będzie przyjmować wnioski o dotacje jeszcze w drugiej połowie 2017 roku. 

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy