Odpowiedzi eksperta

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi eksperta na pytania dotyczące Funduszy Europejskich.

1. Dzień dobry, mam 25 lat, ukończyłam studia, mieszkam i zameldowana jestem w Krakowie. Wczoraj podjęłam staż w firmie. Chciałam zapytać, czy mam szanse na dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich i czy spełniam warunki, żeby się o nie ubiegać? Bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiam, Monika

Reklama

Dla grupy wiekowej 18-29 lat, do której Pani należy, preferowane jest wsparcie dla osób spełniających trzy kryteria: są bezrobotne, nie kształcą się w systemie stacjonarnym oraz nie uczestniczą w szkoleniach zawodowych finansowanych ze środków publicznych.

Spełnia Pani na pewno dwa pierwsze kryteria. Jeśli jest Pani obecnie w firmie na stażu, który nie jest finansowany ze środków publicznych to spełnia Pani i trzeci warunek. Natomiast, jeśli staż jest finansowany ze środków publicznych to po jego zakończeniu musi upłynąć 4 tygodnie, aby mogła Pani ubiegać się o inną formę wsparcia publicznego. 

Może Pani otrzymać następujące rodzaje wsparcia ze środków unijnych:

- finansowanie szkoleń, staży i praktyk mających na celu zdobycie doświadczenia zawodowego;

- pomoc w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe w formie szkoleń i doradztwa.

Z pytania wnioskuję, że interesuje Panią otrzymanie dotacji na założenie działalności gospodarczej. W takim przypadku może otrzymać Pani dotację do wysokości 6-krotnosci średniego, miesięcznego wynagrodzenia. Jednakże, aby otrzymać takowe wsparcie musi Pani skorzystać wcześniej z pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego służącego identyfikacji Pani potrzeb rozwoju zawodowego.

Aby otrzymać w/w wsparcie powinna się Pani zwrócić do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie lub do operatorów wybranych w drodze konkursu wniosków przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Szczegółowe informacje nt. operatorów udzielających wsparcia m.in. na założenie działalności gospodarczej otrzyma Pani w Punkcie Konsultacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie: Plac Na Stawach 1, I piętro, pokój 101 tel. 12 424 07 37.

2. Witam, prowadzę działalność gospodarczą w zakresie serwisu sprzętu IT. Chciałbym rozbudować o nowe funkcjonalności platformę do zgłoszeń serwisowych (poprzez www. oraz wersję na smartfony jak i wersję instalacyjną dla klientów). Czy mogę skorzystać z dofinansowania, a jeśli tak to, z jakiego programu? Pozdrawiam Maciej

Rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorców jest jednym z celów, na które przeznaczane są środki pochodzące z funduszy europejskich w Polsce.

Są dwa główne rodzaje wsparcia możliwe do otrzymania:

- wsparcie zwrotne - m.in. pożyczki, gwarancje i poręczenia udzielane na preferencyjnych warunkach niedostępnych w komercyjnych instytucjach np. bankach;

- wsparcie bezzwrotne - w formie dotacji.

W przypadku wsparcia zwrotnego możliwe jest pozyskanie dofinansowania na różne rodzaje projektów z różnych branż gospodarczych, w tym oczywiście na zadania z sektora usług IT.

Natomiast, aby uzyskać dotację Pański pomysł musiałby polegać na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych dla świadczonych przez Pana usług. Wdrożenie nowych funkcjonalności do platformy obsługi zgłoszeń od klientów raczej nie należy do takiego rodzaju projektów.

Wsparcie zwrotne możliwe jest do uzyskania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych u operatorów wybranych w konkretnych województwach.

Szczegółowych informacji na temat możliwości wsparcia udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich zlokalizowane w całym kraju.

3. Witam, planuję rozpocząć działalność w branży kosmetycznej. Wiem, że mogę starać się o środki unijne na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pracy. Jednak przede wszystkim interesuje mnie czy Fundusze Europejskie przeznaczają inne środki na dofinansowanie tego typu działalności? Ewentualnie w ramach, jakiego programu? Pozdrawiam, Ania

W pytaniu brak niestety informacji identyfikujących Panią pod kątem możliwości otrzymania wsparcia finansowego z funduszy europejskich. Nie podała Pani informacji dotyczących: wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania czy ma Pani pracę, czy uczestniczy Pani w szkoleniach zawodowych.

Upraszczając można otrzymać kilka rodzajów wsparcia: doradztwo zawodowe, dofinansowanie szkoleń zawodowych, dofinansowanie staży, pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy też dotację na rozpoczęcie tejże działalności.

Z informacji, które Pani podała wynika, że jest Pani zainteresowana otrzymaniem dotacji bezzwrotnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej w branży kosmetycznej. Wnioskuję, że posiada Pani odpowiednie doświadczenie branżowe.

Tym samym jeśli jest Pani osobą poniżej 30 roku życia, nie pracuje Pani, nie szkoli się to może Pani uzyskać pod pewnymi warunkami wsparcie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jeśli Pani wiek to 30+ to wsparcie jest możliwe ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych.

Środki w/w programów są dostępne w Powiatowych/Grodzkich Urzędach Pracy. Możliwe jest także uzyskanie wsparcia od operatorów wybranych przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Szczegółowe informacje nt. operatorów udzielających wsparcia m.in. na założenie działalności gospodarczej otrzyma Pani w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich zlokalizowanych w całym kraju.

4. W jaki sposób Unia Europejska może realnie pomóc bezrobotnym w Polsce w grupie wiekowej 60 -67 lat, a głównie rocznikom 1949-1953 w znalezieniu i podjęciu zatrudnienia? W związku z polityką i przemianami gospodarczymi w Polsce na przestrzeni ostatnich 20 lat 2/3 osób zatrudnionych, a szczególnie osób prowadzących własną działalność gospodarczą, straciło źródło utrzymania z powodu działania silnej konkurencji zachodnich przedsiębiorstw. Czy był to demokratyczny sposób działania państwa w Unii Europejskiej, który wykluczył społecznie te osoby?

Uprzejmie informuję, że akcesja Polski do Unii Europejskiej odbyła się zgodnie z wszystkimi demokratycznymi zasadami, po uprzednim wyrażeniu woli akcesji przez 77,45% głosujących w referendum w 2003 r. Jak każdy rodzaj współpracy, współpraca w ramach Unii Europejskiej przynosi Polsce tak prawa jak i obowiązki. Jednocześnie należy pamiętać, ze żyjemy w świecie nie tylko integracji europejskiej, ale i wszechobecnej globalizacji. Tym samym bolesny okres transformacji, który dotknął Polskę jest wynikiem decyzji, aby w naszym kraju funkcjonowała gospodarka wolnorynkowa, która ma swoje zalety, ale także i wady.

Po ostatnim globalnym kryzysie, który rozpoczął się w 2008 r. Unia Europejska wzmocniła politykę pomocy dla osób wykluczonych społecznie i bezrobotnych. W obecnym okresie programowania środki na wsparcie zatrudnienia osób w Pańskim wieku dostępne są w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych zarządzanym przez Samorządy Województw. W/w fundusze dostępne są m.in. na aktywizację zawodową, prowadzoną również przez Powiatowe Urzędy Pracy. Ponadto możliwe jest pozyskanie środków unijnych na założenie działalności gospodarczej (wsparcie zwrotne lub bezzwrotne). W celu uzyskania szczegółowych odpowiedzi na Pańskie pytania polecam kontakt z najbliższym Punktem Informacyjnym o Funduszach Europejskich (szczegóły lokalizacyjne dostępne na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty#/ )

5. Prowadzę działalność, jako tłumacz przysięgły j. niemieckiego.  Czy mogłabym uzyskać dotacje na lokal biura i na jego wyposażenie?

W pytaniu brak niestety informacji identyfikujących Pani przedsiębiorstwo pod kątem możliwości otrzymania wsparcia finansowego z funduszy europejskich. Nie podała Pani informacji dotyczących statusu firmy (mikro, mały, średni, duży przedsiębiorca) oraz miejsca zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej. Istotna może być również informacja jak długo przedsiębiorstwo działa na rynku.

Obecnie może Pani uzyskać wsparcie z funduszy europejskich w postaci preferencyjnych pożyczek lub poręczeń.

Dodatkowo dla osób prowadzących działalność gospodarczą na obszarach wiejskich (w tym miastach nieprzekraczających liczby 20 000 mieszkańców) dostępne będą środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach osi Leader.

Szczegółowe informacje nt. operatorów/instytucji udzielających wsparcia na rozwój działalności gospodarczej otrzyma Pani w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich zlokalizowanych w całym kraju (szczegóły lokalizacyjne dostępne na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty#/ )

6. Mam chroniony wynalazek i prywatne opinie naukowców, (że dobry), choć przeszukałem już cały internet, to nie mogę znaleźć żadnej, ale to żadnej ścieżki komercjalizacji prostego w sumie projektu. Mimo zgłoszenia tego projektu chyba w 50 miejsc jedyne, co zyskałem, to spam od wszelkiej maści oszustów i naciągaczy różnej maści. Wdrożenie tego jest stosunkowo proste, tanie, a zysk łatwo sobie policzyć. A Pan ekspert, co na to?

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Regionalnych Programów Operacyjnych dostępne są znaczne środki finansowe na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw, w szczególności wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w tym demonstracyjnych i pilotażowych. Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać środki na wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej (badania rynku, certyfikacja, ochrona własności intelektualnej, doradztwo). Możliwe do sfinansowania będzie przygotowanie prototypów doświadczalnych, tworzenie instalacji pilotażowych oraz uruchomienie pierwszej produkcji.

W ramach Programów Regionalnych wspierane będą, co do zasady projekty mniejszej skali, a w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój te większej.

Istotą wsparcia unijnego jest wdrożenie nowych rozwiązań/wynalazków do gospodarki. Jeśli mogę doradzić to proponuję nawiązać współpracę z przedsiębiorcą, który będzie zainteresowany wdrożeniem a następnie produkcją pomp ciepła Pańskiego pomysłu. I na tą wspólną pracę badawczo-wdrożeniową pozyskać środki unijne. Może Pan także spróbować samemu założyć działalność gospodarczą w celu przyszłej produkcji nowego produktu.

W przypadku, gdy Pana pomysł jest na początkowym etapie badań może Pan skorzystać z Bonów na Innowacje (dostępne w PO IR oraz Programach Regionalnych). Ten rodzaj wsparcia charakteryzuje się otrzymaniem dostępu do usług badawczo-rozwojowych prowadzących do powstania nowego produktu/usługi/innowacji. Należy podkreślić, iż wymogi formalne względem Wnioskodawcy są ograniczone, co sprzyja pozyskaniu przedmiotowego wsparcia.

Szczegółowe informacje nt. możliwości wsparcia udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich zlokalizowanych w całym kraju (szczegóły lokalizacyjne dostępne na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty#/ ).


7. Czy wy też udzielacie pożyczek z Funduszy Europejskich? Czy jak chcę otworzyć działalność to czy mogę ubiegać się dotacje z Funduszy Europejskich? Pozdrawiam - Teresa

W Pani pytaniu brak jest niestety szczegółowych informacji identyfikujących Panią pod kątem możliwości otrzymania wsparcia finansowego funduszami europejskimi. Nie podała Pani informacji dotyczących: wieku, wykształcenia, czy ma Pani pracę, czy uczestniczy Pani w szkoleniach zawodowych oraz jaki rodzaj działalności gospodarczej chce Pani prowadzić.

Zakładając, że ma Pani od 18 do 29 lat, nie posiada Pani pracy, nie uczy się w systemie stacjonarnym ani nie uczestniczy Pani w szkoleniach zawodowych finansowanych ze środków publicznych może Pani otrzymać w Programu Wiedza Edukacja Rozwój następujące rodzaje wsparcia ze środków unijnych:

- finansowanie szkoleń, staży i praktyk mających na celu zdobycie doświadczenia zawodowego;

- pomoc w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Natomiast jeśli ma Pani powyżej 30 lat może Pani uzyskać wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w podobnych formach czyli:

- indywidualnego doradztwa;

- grupowych szkoleń w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej;

- wsparcia pomostowego w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym;

- bezzwrotnego wsparcia finansowego.

Jako, że najbardziej zainteresuje Panią otrzymanie dotacji to jej maksymalny poziom może wynosić 6-krotność średniego wynagrodzenia.

Należy podkreślić, że inne rodzaje wsparcia dotyczą wdrożenia działań innowacyjnych do gospodarki. W takim przypadku wsparcie dla zakładania i rozwijania innowacyjnych przedsiębiorstw tzw. startup’ów możliwe jest dzięki Platformom startowym w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Szczegółowe informacje na temat możliwości wsparcia udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w Pani przypadku najbliższe są zlokalizowane w Olsztynie i Ełku.

8. Dzień dobry, reprezentuje stowarzyszenie zajmujące się ludźmi dotkniętymi autyzmem. Od szeregu lat prowadzimy świetlice terapeutyczną, od zeszłego roku w osobnym budynku. Chcielibyśmy wyremontować piwnicę z przeznaczeniem na warsztaty terapeutyczne w związku z tym mam zapytanie, czy istnieje możliwość pozyskania pieniędzy europejskich na taki cel. Pozdrawiam, Dariusz

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WŚ) bezpośrednie wsparcie infrastruktury społecznej do jakiej należy zaliczyć remont/modernizację budynku w którym prowadzone są warsztaty terapeutyczne możliwe jest jedynie w ramach realizacji projektów wynikających z Lokalnych Programów Rewitalizacji (LPR). W związku z powyższym istotnym jest, aby budynek, w którym prowadza Państwo działalność statutową znajdował się na terenie podlegającym rewitalizacji i modernizacja tego budynku była przewidziana w ramach LPR przygotowywanego przez Urząd Miasta (UM) Częstochowa. W związku z powyższym zachęcam, aby w UM Częstochowy dowiedzieć się czy okolica Państwa siedziby będzie podlegać rewitalizacji. W przypadku potwierdzenia powyższego faktu należy zadbać, aby projekt modernizacji obiektu przez Państwa używanego znalazł się w przygotowywanych LPR.

Inna możliwość wsparcia Państwa działalności statutowej funduszami unijnymi związana jest z realizacją projektu dofinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Społecznego polegającego na tworzeniu i wdrażaniu kompleksowych programów integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. W ramach RPO WŚ możliwe jest dofinansowanie prowadzenia usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych. Przeznaczone w ramach ww. rodzajów projektów środki Europejskiego Funduszu Społecznego mogą być w części (do 10% wartości projektu) wydatkowane w ramach tzw. finansowania krzyżowego na modernizację/remont infrastruktury społecznej.

Tym samym zachęcam Pana do kontaktu z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Częstochowie w celu omówienia szczegółów przygotowania odpowiedniego projektu dotyczącego finansowania prowadzenia warsztatów terapeutycznych, spełniającego wymogi Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego jak i Państwa oczekiwania finansowe.

Reklama