Reklama

​Wiedza kluczową wartością na rynku pracy

Kwalifikacje, kwalifikacje i jeszcze raz kwalifikacje - tego właśnie pracodawcy oczekują od swoich pracowników. Jak wynika z Badania Pracodawców Bilans Kapitału Ludzkiego, przedsiębiorcy są w pełni zadowoleni z kwalifikacji nieco ponad połowy (51 proc.) swoich pracowników, a 46 proc. wymaga ich zdaniem dokształcenia. Stale przybywa też właścicieli firm, którzy uczestniczą w różnych formach kształcenia, dbając o aktualizowanie i poszerzanie własnej wiedzy.

Nowe technologie, przepisy czy zmieniające się preferencje klientów wymuszają ciągłe dokształcanie się w wyuczonej już specjalizacji. Z drugiej strony warto zdobywać nowe umiejętności w dziedzinach niezwiązanych bezpośrednio z wykonywanym zawodem. Modyfikacja, a nawet radykalna zmiana zawodu w trakcie trwania kariery staje się dziś normą w krajach rozwiniętych gospodarczo.

Reklama

Wymówką dla braku aktywności w zakresie podnoszenia i poszerzania kwalifikacji zawodowych nie może być brak pieniędzy. Od lat dostępna jest bardzo szeroka oferta szkoleń, kursów a nawet studiów podyplomowych objętych dofinansowaniem z Funduszy Europejskich.

Baza ofert, zarówno tych objętych unijnym dofinansowaniem, jak i komercyjnych, jest dostępna w internecie na portalu Inwestycja w Kadry. Już wkrótce serwis ten zastąpi tzw. Rejestr Usług Rozwojowych (RUR). Bazę tą koordynuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Głównym celem portalu jest umożliwienie przedsiębiorcom i ich pracownikom, chcącym podnosić swoje kwalifikacje, pełnego przeglądu i swobodnego wyboru usług rozwojowych. Te, na realizację których przedsiębiorca będzie mógł pozyskać dofinansowanie, muszą obligatoryjnie być wpisane do RUR. W przypadku usług komercyjnych, ich wpisywanie do rejestru jest dobrowolne i ma charakter promocyjny.

Kształcić można się zarówno w zakresie kompetencji ogólnych, takich jak informatyka, autoprezentacja, współpraca w zespole, negocjacje czy zarządzanie, jak i specjalistycznych. Ten drugi typ szkoleń umożliwia zdobycie konkretnych umiejętności zawodowych, a nawet certyfikatów i uprawnień.  W Rejestrze Usług Rozwojowych oferty podzielone są wg 21 grup tematycznych. Produkty podlegające dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) są odpowiednio oznakowane.

Usługi w Rejestrze Usług Rozwojowych są podzielone na 4 rodzaje:

-        Usługa szkoleniowa;

-        Usługa rozwojowa o charakterze zawodowym;

-        Inne usługi rozwojowe;

-        Usługa e-learningowa;

 

Dodatkowo,  w  ramach  każdego rodzaju usługi wyodrębnione zostały różne kategorie i metody realizacji tych usług (np. w przypadku usługi szkoleniowej mogą to być wykłady, warsztaty, gry symulacyjne, itp.).

Przedsiębiorcy lub pracownicy korzystający z RUR będą mogli dokonywać wyboru usług za pomocą rozmaitych filtrów, dotyczących m.in. miejsca realizacji usługi, tematyki, ceny, wielkości grupy, ocen usługodawcy dokonywanych przez pozostałych uczestników systemu, itp.

W jaki sposób uczestnicy szkoleń czy kursów będą mogli uzyskać unijne dofinansowanie i jaką może mieć ono wysokość?

W każdym województwie uruchomiony będzie podmiot obsługujący system dofinansowania usług rozwojowych. Przedsiębiorcy będą się do niego zgłaszali, aby uzyskać bony, którymi zapłacą za udział w szkoleniu lub promesę refundacji kosztów, które poniosą ze środków własnych. Uzyskają je po wstępnym zbadaniu kwalifikowalności do udziału w projekcie. Wsparcie będzie opiewało na konkretną kwotę i nie będzie mogło stanowić więcej niż 50 proc. ceny wybranej usługi. Resztę trzeba będzie dopłacić z własnego budżetu. Pułap ten będzie mógł być podniesiony w przypadku usług dla grup w szczególnie trudnej sytuacji czyli w wieku 50+ i o niskich kwalifikacjach.

Maksymalna wartość dofinansowania na jedną osobę nie może przekroczyć 5 tys. zł w odniesieniu do jednej usługi. Celem takiego ograniczenia jest to, aby firmy szkoliły jak najwięcej pracowników, nie koncentrując się na jednej wybranej osobie z zespołu.

Monika Niewinowska

Jeśli szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich, skontaktuj się z konsultantami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich lub odwiedź stronę www.FunduszeEuropejskie.gov.pl.


Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy